Indeling

De ReliCanon bestaat uit 12 thema's met in totaal zestig onderwerpen verdeeld over vier tijdsgewrichten.

Onderstaand treft u de zestig onderwerpen aan met een link naar de betreffende Wikipedia-pagina.


Oudheid (4 thema's en 20 onderwerpen)

1. Het Oude Testament en de overgeleverde verhalen van het Joodse volk (6 onderwerpen)

Het Scheppingsverhaal, het Paradijs en de Zondeval;

Noach en de Zondvloed;

Abraham en het Verbond met God;

Mozes en de Tien Geboden;

Koning David en de beloofde Messias;

De Dode Zee-rollen en de Tenach.

2. De antieke filosofie en de invloed op ons huidige denken (3 onderwerpen)

Socrates en de morele goedheid;

Plato en het onderscheid van materie en geest;

Aristoteles en het teleologisch godsbewijs.

3. Jezus van Nazareth en de boodschap van verlossing (7 onderwerpen)

Maria en de geboorte van Jezus Christus;

Johannes de Doper en de boodschap van bekering;

De Bergrede en de inspiratiebron voor Christenen;

Het Laatste Avondmaal en het verraad van Judas;

Gods verlossing door Jezus Christus;

Pinksteren en het begin van de Kerk;

Paulus en de verspreiding van het Woord.

4. Het vroege Christendom (4 onderwerpen)

Gnostiek en de vondst bij Nag Hammadi;

Constantijn en het Edict van Milaan;

Augustinus en de uitwerking van de Leer;

Servaas, Willibrord en Bonifatius en het begin van de Kerk in Nederland.


Middeleeuwen (2 thema's en 8 onderwerpen)

5. De Profeet Mohammed en de Islam(1) (5 onderwerpen)

De Profeet Mohammed, de Zegel der Profeten;

De verspreiding van de Islam;

De Slag bij de Jarmuk en het einde van het Christendom in het Midden-Oosten;

Het Islamitische gouden tijdperk;

Al-Ghazali en de tegenspraak der filosofen.

6. Christelijke mystiek in de Middeleeuwen (3 onderwerpen)

Hadewijch en de vrouwelijke mystiek;

Johannes Tauler en de Rijnlandse mystiek;

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie.


Renaissance en Reformatie (3 thema's en 16 onderwerpen)

7. Renaissance filosofie en de herontdekking van de oudheid (4 onderwerpen)

Nicolaas van Cusa en het nieuwe mensbeeld;

Marsilio Ficino en de Corpus Hermeticum;

Giovanni Pico della Mirandola en de Joodse mystiek;

Desiderius Erasmus en het Christelijk humanisme.

8. Reformatie en het Protestantisme in Nederland (8 onderwerpen)

Maarten Luther en zijn 95 stellingen;

Menno Simon en de doperse ketters;

Calvijn en zijn ethische en morele principes;

Concilie van Trente en de Contra-Reformatie;

Beeldenstorm en de sociale en religieuze revolte;

Willem van Oranje en de religieuze en politieke vrijheidsstrijd;

Unie van Utrecht en de dominantie van de Gereformeerde Kerk;

Synode van Dordrecht en de grondslagen van het Gereformeerde geloof.

9. Opnieuw opzoek naar het ware geloof (4 onderwerpen)

Gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie;

Protestants en Katholiek Quiëtisme;

Philipp Jacob Spener en het Luthers Piëtisme;

Radicale Piëtisme als onderdeel van de Christelijke theosofie.(2)


(Vroeg) Moderne Tijd (3 thema's en 16 onderwerpen)

10. De Verlichting en het onwrikbaar geloof in de rede (3 onderwerpen)

Benedictus de Spinoza en de weg naar wijsheid;

John Locke en het moderne denken over religie en politiek;

Immanuel Kant en de religie binnen de grenzen van de rede.

11. Democratie, kerkscheuring en verzuiling (4 onderwerpen)

Hendrik de Cock en de Protestantse kerkscheuring;

De liberaal Thorbecke en de parlementaire democratie;

Herstel van bisdommen en de heropleving van het katholieke zelfbewustzijn;

Abraham Kuyper en het begin van de verzuiling.

12. Geloven in de 20e eeuw (9 onderwerpen)

Darwin, Freud, Marx, Nietzsche en Steiner en de ontwikkeling van postchristelijke mensbeelden;

De Holocaust en het collectieve zwijgen;

Drees en het sociale vraagstuk;

De 'herzuiling' van de RK Kerk en het teruggrijpen op Thomas van Aquino;

Ontkerkelijking en de verandering van het religieuze landschap;

Een nieuwe wereldreligie arriveert;

Kracht uit Westerse esoterie en Oosterse spiritualiteit;

Fortuyn en de islam-polarisatie;

Nieuw-ontwakende spiritualiteit of nihilisme in de 21e eeuw?


(1) In Nederland is 4,9% van de bevolking Islamitisch, 1,5% Hindoeïstisch, 0,4% Boeddhistisch en 0,3% Joods. Gezien de omvang van de Moslimgemeenschap in Nederland is het thema 'De Profeet Mohammed en de Islam' in de ReliCanon opgenomen. Overige cijfers: Katholicisme 24,3%, Gereformeerd Protestantisme en Lutheranisme 13,3% en overige Christelijke kerkgenootschappen 3,1%. Cijfers 2012-2014 bron: CBS / Wikipedia / WRR / KASKI / internet
(2) Om esoterische stromingen als antroposofie, rozenkruisers, scientology en vrijmetselarij in Nederland te kunnen duiden is dit onderwerp opgenomen.