Christelijke theosofie
Aan het het eind van de 16e eeuw zien we de Christelijke theosofie in Duitsland ontstaan als bakermat van de Europese esoterie. Meestal wordt bij het woord ‘theosofie’ gedacht aan de stelsels van Helena Petrovna Blavatsky (†1891) of Rudolf Steiner (†1925). Hun stelsels zijn duidelijk pantheïstisch van aard (‘God bevindt zich in alles’). De theosofie die we hier bespreken is echter theïstisch van karakter en houdt vast aan de Christelijke voorstellingen van schepping en verlossing van de wereld en de mensheid door God. De belangrijkste bronnen van de Christelijke theosofie zijn: 
a) het gedachtegoed van Martin Luther en de radicale vleugel van de Reformatie; 
b) de Navolging van Christus (‘Imitatio Christi’) met betrekking tot de Bergrede en de uitwerking hiervan op de Christelijke mystiek; 
c) het enthousiasme voor alles wat met Neoplatonisme, alchemie, mystiek, gnosis, hermetisme en kabbala heeft te maken; 
d) Christelijke gnosis over de wederkomst van Christus en het Duizendjarige Vrederijk.

In de Christelijke theosofie zijn drie tijdvakken te onderscheiden waarin deze tot ontwikkeling komt. De eerste periode start aan het begin van de 17e eeuw. Haar vertegenwoordigers zijn onder meer Johann Arndt en Jakob Böhme. Arndt werd onder andere beïnvloed door de mystiek van de Theologia deutsch, Thomas van Kempen en Johannes Tauler. Van deze werken en andere compileerde hij Vijf Boeken van het ware Christendom, die met zijn Paradies-Gärtlein tot de meest succesvolle devotie-geschriften in Europa te rekenen zijn. In zijn 'bestsellers' bepleitte hij een heropleving van praktisch en vroom christendom en gaf daarmee voeding aan een tweede reformatie in Nederland (Nadere Reformatie) en Duitsland (Piëtisme). Böhme liet zich ondermeer inspireren door de geschriften van de filosoof/theoloog Nicolaas van Cusa, de alchemist Paracelsus en Kaspar Schwenckfeld (lid van de radicale vleugel van de Reformatie). Latere Christelijke theosofen herkenden in het werk van Böhme hun eigen geestelijke ervaringen en zo werd hij een inspirator voor ondermeer de filosofen Hegel, Swedenborg en De Saint-Martin. Het enthousiasme voor Neoplatonisme, alchemie, mystiek, gnosis, hermetisme en kabbala werd aangewakkerd door 'de Leer van Hermes Trismegistus'. Men zag hierin de 'Prisca theologia', de universele wijsheid die zou zijn voorafgegaan aan de christelijke traditie.  

De tweede periode begint in de tweede helft van de 17e eeuw en eindigt in het midden van de 18e eeuw. Het enthousiasme voor alles wat met het 'occulte' te maken heeft, tempert. Deze periode is er vooral een van radicalisering, separatisme, de Navolging van Christus (‘Imitatio Christi’) met betrekking tot de ‘leefregels’ uit de Bergrede en de Christelijke gnosis over de wederkomst van Christus en het Duizendjarige Vrederijk. Velen zijn ervan overtuigd dat het 'Ware Christendom' slechts kan worden beleden buiten de gevestigde kerken en vormen zogenoemde Philadelphische ('broederlijke') Gemeenschappen zoals de Vlaamse Antoinette Bourignon de la Porte en de Engelse Jane Leade. Belangrijk is ook Jeanne Marie Guyon du Chesnoy te noemen, beter bekend als Madame Guyon en Pierre Poiret. Zij waren de belangrijkste representanten van het Quiëtisme. Poiret woonde en werkte in Amsterdam en vervolgens in Rijnsburg bij Leiden, waar hij zich wijdde aan de publicatie van zijn eigen werken en die van geestesgenoten. Er waren ook grote groepen gematigde Christelijke theosofen die door de mystiek van bijvoorbeeld Johann Arndt, Joahnnes Tauler of Madame Guyon werden geïnspireerd. 

De laatste periode van de Christelijke theosofie is de periode van de Romantiek. Deze start in de tweede helft van de 18e eeuw waarin de radicalisering en het separatisme naar de achtergrond verdwijnen. De theosofische geschriften van onder meer Jakob Böhme worden voortgezet in het werk van de Franse filosoof Louis-Claude de Saint-Martin en de Duitse filosoof Franz von Baader. In de tweede helft van de 19e eeuw droogt de Christelijke theosofie praktisch op. Zij wordt verdrongen door de beweging van het zogenoemde ‘traditionalisme’ dat het herstel van oude liturgische waarden nastreeft en door een veelheid aan esoterische genootschappen en stromingen die min of meer het domein van de Christelijke theosofie claimen als de rozenkruisers, de vrijmetselarij en de theosofische genootschappen

Onderstaand treft u een (handzaam) overzicht aan van auteurs die de Christelijke theosofie hebben beïnvloed of onderdeel van de Christelijke theosofie zijn. De boeken zijn in Google books te bekijken - klik hiervoor het betreffende titelblad aan.

Apocriefen ORIGENES (†245) AUGUSTINUS (†430)   PSEUDO DIONYSIUS
APOCRIEFEN ORIGENES (†245) AUGUSTINUS (†430) PSEUDO DIONYSIUS
Anicius Manlius Severinus Boëthius († 525) Johannes Scotus (Eriugena) († 877) Albertus Magnus JAN VAN RUYSBROECK († 1381)
BOËTHIUS (†525) JOHANNES SCOTUS (†877) ALBERT MAGNUS (†1280) VAN RUYSBROECK (†1381)
Johannes Tauler Theologia deutsch Thomas van Kempen HEINRICH SUSO (†1366)
JOHANNES TAULER (†1361) THEOLOGIA DEUTSCH VAN KEMPEN (†1471) HEINRICH SUSO (†1366)
Raimund Lull († 1316) Nikolaus von Kues / Nicolaus Cusanus († 1464) Marsilio Ficino († 1499) vertaling van Corpus Hermeticum (Hermes Trismegistus) Giovanni Pico della Mirandola († 1494)
RAIMUND LULL (†1316) VON KUES (†1464) MARSILIO FICINO (†1499) PICO MIRANDOLA (†1494)
Johann Reuchlin (+ 1532) Agrippa von Nettesheim (†1535) http://books.google.nl/books?id=9aBSAAAAcAAJ&dq=inauthor%3A%22Paracelsus%22&hl=nl&pg=PP5&ci=49%2C42%2C908%2C1283&source=bookclip  John Dee (1537-1608)
JOHANN REUCHLIN(†1532) NETTESHEIM (†1535) PARACELSUS (†1541) JOHN DEE (†1608)
Maarten Luther Kaspar Schwenckfeld († 1561) Sebastian Franck Valentin Weigel († 1588)
MAARTEN LUTHER (†1546) SCHWENCKFELD (†1561) FRANCK (†1542) VALENTIN WEIGEL (†1588)
Johann Arndt (†1621) Jakob Böhme († 1624) Robert Fludd († 1637) JOHANN VALENTIN ANDREAE (†1654)
JOHANN ARNDT (†1621)   JAKOB BÖHME (†1624) ROBERT FLUDD (†1637) VALENTIN ANDREAE (†1654)
Jean de Labadie (†1674) Antoinette Bourignon de la Porte (†1680) Gottfried Arnold (†1714) Madame Guyon
JEAN DE LABADIE (†1674) A. DE LA PORTE(†1680) GOTTFRIED ARNOLD (†1714) MADAME GUYON (†1717)
Louis-Claude de Saint-Martin († 1803) Karl von Eckartshausen Antoine Fabre d’Olivet († 1825) FRANZ VON BAADER
SAINT-MARTIN (†1803) ECKARTSHAUSEN (†1803) FABRE D'OLIVET (†1825) VON BAADER (†1841)


Thomas a kempis

Kaspar Schwenckfeld

Paracelsus

Jakob Böhme

Johann Arndt

Gottfried Arnold

Johanna Eleonora Petersen
geb. von Merlau

Antoinette Bourignon
de la Porte

Jeanne Marie Guyon du Chesnoy (Madame Guyon)

Louis-Claude de Saint-Martin

Franz von Baader


Karl von Eckartshausen